حرکت در لبه فناوری دنیا ارزآوری ۵ میلیون یورویی برای کشور

مدیرعامل شرکت دانش بنیان توس پیوند خبر از بومی سازی تولید تجهیزات نفتی و حرکت در لبه فناوری صنعت تجهزات نفتی داد.