اعضای هیئت مدیره

مجید محمدپور

مجید محمدپور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سعید مهتدی

سعید مهتدی

رئیس هیئت مدیره
ابراهیم آقایی

ابراهیم آقایی

عضوهیئت مدیره