مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

آیت اله حیدری

آیت اله حیدری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
بابک لازم زاده

بابک لازم زاده

رئیس هیئت مدیره
ابراهیم آقایی

ابراهیم آقایی

عضوهیئت مدیره