شرکت توس پیوند دارای آزمایشگاهی مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و تیم آزمایشگاهی مجرب جهت تست مواد اولیه و محصولات تولیدی خود می باشد.