شرکت توس پیوند دارای آزمایشگاهی مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و تیم آزمایشگاهی مجرب جهت تست محصولات تولیدی این شرکت می باشد.